ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Palkovics Beáta EV (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a  www.magasrarepulni.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).   Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.magasrarepulni.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

Szolgáltató adatai: 

  • Név: Palkovics Beáta EV
  • Székhely: 3400 Mezőkövesd, Vilma utca 18.
  • Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2022.01.03.
  • Nyilvántartási szám: 56663961
  • Adószám: 57994413-1-25
  • Telefonszáma: +36203670483
  • Email cím: bea@magasrarepulni.hu

 

A weboldal/honlap látogatása

 

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja. A honlapon található információt, önismerettel, önbecsüléssel, életvezetéssel kapcsolatos tippet és tanácsot a Felhasználó saját felelősségére próbálhatja ki, a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

Változtatás joga és felelősség kizárása

 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja.

A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)

 

A Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a Honlapnak. A Honlap üzemeltetőjének kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult a www.magasrarepulni.hu domain alatt található anyagok bármilyen jellegű használatára. A Szolgáltatást kizárólag természetes személyek vehetik igénybe.   A gyakorlatokat mindenki saját felelősségére végezheti. A Honlap egyes szolgáltatásainak megvásárlásával a Felhasználó és a Honlap üzemeltetője között szerződés jön létre.   A szerződés alapján a Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatás (előfizetéses vagy egyedi díjas program) igénybevételére, ide értve a Honlap egyes zárt hozzáféréssel rendelkező elemeit. A szerződés határozatlan időre jön létre.

 

A honlap különböző típusú, technikájú, egyéni vagy csoportos önismereti foglalkozásokon történő részvételt tesz lehetővé azzal, hogy a szolgáltatás alapvetően tanácsadásra szorítkozik, a puszta részvétel a felhasználó személyiségében és gondolkodásában változást nem eredményez. A szolgáltatás semmilyen módon nem vonható a pszichoterápia körébe, azzal semmilyen kapcsolódása nincsen. 

 

A szolgáltatás ára, megfizetése: 

 

Az egyes szolgáltatások árai egymástól eltérhetnek, a konkrét ár mindig az adott szolgáltatás mellett kerül feltüntetésre. 

 

Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák. Szolgáltató ÁFA-mentes kisadózó. 

 

A szolgáltatás árát teljes összegben, előre, a jelentkezésről kapott automatikus e-mail kézbesítését követő 3 naptári napon belül kérjük elutalni, ez a jelentkezés megvalósulásának feltétele. Határidőben történő utalás hiányában szerződés nem jön létre, felhasználó nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére. 

 

A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Az Ügyfélnek nem jár pénzvisszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza. Az Ügyfél elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címre. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles Palkovics Beáta egyéni vállalkozót azonnal elektronikusan írásban értesíteni.

 

Regisztráció, jelentkezés 

 

A szolgáltatások igénybevétele felhasználói regisztráció nélkül, a „jelentkezés” gombra történő kattintással, valamint az azt követően kért adatok megadásával történik. Kérjük ügyeljen az adatok pontos megadására, azonban azok módosítására, kijavítására a szolgáltató lehetőséget biztosít. A jelentkezésre vonatkozó nyilatkozat fizetési kötelezettséget von maga után!

 

Minden jelentkezésről automatikus visszaigazolást küldünk e-mailben, amely visszaigazolás tartalmazza a jelentkezés tárgyát képző szolgáltatás részletes információit, a végösszeget, a bankszámlaszámot, ahová a szolgáltatás árát kérjük 2 naptári napon belül elutalni, valamint a számlázással kapcsolatos adatokat. A jelentkezés akkor valósul meg és válik befejezetté, amennyiben a szolgáltatás teljes ára elutalásra és az összeg a szolgáltató bankszámlaszámán jóváírásra kerül. Sikeres jelentkezést követően a részvétel joga szabadon átruházható. Ez esetben kérjük a változást a szolgáltató felé e-mail útján (bea@magasrarepulni.hu) jelezni.

 

Elállás joga

 

 A jelentkezéstől megtörténtétől 14 napig a vásárló gyakorolhatja az elállás jogát, ez esetben Szolgáltató a vételár összegét 14 naptári napon belül visszautalja. A szolgáltatás igénybevételét követően, tekintettel annak jellégre, résztvevőt az elállás joga nem illeti meg, melyet jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz. 

 

Tekintettel a szolgáltatás jellegére, az igénybevételtől/részvételtől történő elállás esetén, – amennyiben az elállás a szolgáltatás időpontját megelőző 7. napnál korábban történik, a szolgáltatás árának 50%-ának megfelelő összeg kerül visszafizetésre; – amennyiben a szolgáltatás időpontját megelőző 7 napon belül történik, úgy a szolgáltatás ára nem kerül visszafizetésre, azonban a részvétel joga szabadon átruházható más személy részére.

 

 Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, bea@magasrarepulni.hu e-mail címre küldött e-mail útján teheti meg a szolgáltatás megjelölése mellett. 

 

Meghiúsulás 

 

Amennyiben a szolgáltatás teljesítése szolgáltató körülményeiben bekövetkező okból marad el – csoportos foglalkozás esetén ide vonva azon esetet is, ha a jelentkezők száma nem éri el a hirdetésben megjelölt létszámminimumot – úgy felhasználó választása szerint: – szolgáltató a szolgáltatás teljes összegét az ok közlésétől számított 5 naptári napon belül hiánytalanul megtéríti felhasználó részére; – a szolgáltatást a szolgáltató által felkínált más időpontban veheti igénybe, – a szolgáltató által felkínált alternatív szolgáltatást vehet igénybe. 

 

Egyéb nyilatkozatok 

 

Felhasználó önként és szabad akaratából történő elhatározása alapján veszi igénybe a szolgáltatást.

 

Szolgáltató a meghirdetett szolgáltatások változtatásának jogát fenntartja.

 

 A foglalkozásokon szolgáltató kép- és hangfelvételt készíthet, mely tényt előre közöl. Felhasználó a képfelvételen történő részvételt megtagadhatja.

 

A foglalkozáson résztvevő felhasználó kép- és hangfelvételt nem készíthet. 

 

Jelen tartalommal létrejött szerződés felek között papír alapon nem kerül rögzítésre, de írásba foglalt szerződésnek minősül. Az adatkezelés és az adatok megadása, valamint azok felhasználása vonatkozásában szolgáltató külön Adatkezelési Tájékoztatóval rendelkezik, melynek teljes megismerését felhasználó részére lehetővé tette. A szolgáltatások igénybevételének feltétele jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató megismerése és kifejezett elfogadása.